Posterová sekce

Posterová sekce

 1. Intronová varianta v RAD50 způsobující neefektivní rozpoznání místa větvení a neočekávaný aberantní sestřih
  I. Blaháková, Brno
 2. Význam cytogenetické analýzy u párů s poruchami plodnosti
  K. Bobková, Praha
 3. Genetické pozadie progresie Ph-negatívnych myeloproliferácií do sekundárnej akútnej myeloidnej leukémie – kazuistika
  M. Bohúnová, Brno
 4. Lisencefalie s agenezí corpus callosum a vrozenou kataraktou u romského pacienta s průkazem dosud nepopsané, de novo vzniklé mutace v DYNC1H1 genu
  Š. Černá, Ústí n.L., Praha, Ostrava
 5. Nespecifické projevy DiGeorgova syndromu
  T. Kutilová, Praha
 6. Strukturální abnormality chromosomu Y: přehled případů na OLG v Ústí nad Labem
  L. Lišková, Ústí nad Labem
 7. Molekulárně cytogenetická analýza translokace t(8;14)(q24;q32) u pacientů s mnohočetným myelomem
  M. Mlynárčiková, Olomouc
 8. Vzácná translokace t(9;12)(q34;p13) s fúzním genem ETV6::ABL1 u nemocných s akutní lymfoblastickou leukémií
  J. Němcová, Praha
 9. Cytogenetický screening pacientů s chronickou lymfocytární leukémií léčených inhibitorem Brutonovy tyrozinkinázy
  E. Ondroušková,Brno
 10. Charakteristika přídatných cytogenetických aberací u pacientů s myelodysplastickými neopláziemi (MDS) s izolovanou delecí 5q
  A. Radová, Olomouc
 11. Komplexní chromosomové aberace v buňkách kostní dřeně dospělých pacientů s myelodysplastickými syndromy (MDS): frekvence, mechanismus vzniku a klinický význam
  K. Rochlová, Praha
 12. Kazuistika: Problematická interpretace two-hit modelu u chlapce s neurovývojovou poruchou
  L. Schreiberová, Ostrava
 13. Vzácné mozaikové formy delečních syndromů 18p a 18q u pacientů s minimálním postižením
  Z. Slámová, Praha
 14. Evaluace bioinformatických algoritmů pro detekci variant počtu kopií (CNVs) z exomových dat
  J. Smetana, Brno/Newcastle upon Tyne
 15. Vyšetření UPD a vybraná kazuistika
  I. Soldátová, Praha
 16. Poměr pohlaví a vrozené vady u dětí narozených po asistované reprodukci
  A. Šípek, Praha
 17. Varianta v genu CYCS způsobující trombocytopenii 4 zvyšuje kaspázovou aktivitu
  J. Štika, Brno
 18. Isochromosom i(9)(q10) – vzácný rekurentní nález u dětí s T-buněčnou akutní lymfoblastickou leukémií (T-ALL)
  V. Ticháčková, Praha
 19. Klonální vývoj cytogenetických změn u pacienta s chronickou lymfocytární leukemií a následným vývojem do Richterovy transformace
  M. Vatolíková, Olomouc
 20. Kazuistiky – změna CNV mezigeneračně
  A. Vlasáková, Plzeň
 21. Korelace fenotypu a genotypu u dvou rodin s hereditární sférocytózou
  Z. Vrzalová, Brno
 22.  Evaluation of CNVs in Czech cohort of 400 patients with syndromic and nonsyndromic epilepsy
  H. Zůnová, Praha